Inici de curs a Sobre Vell 02/11/14

Inici de curs a Sobre Vell 02/11/14
fotos

12 de novembre 2014

Objectius curs 2014/15

Programació del curs 2014/2015OBJECTIU GENERAL:
Conèixer i viure els valors i la manera de fer de l’Escoltisme i ser conscients del que volem transmetre, ja que com més sap el cap, més pot trasmetre als al-lots.
OBJECTIU PASTORAL: .
Reserva algun espai i temps per a la formació cristiana del Kraal dins l’Escoltisme
a) Contribuir a fer l’Escoltisme més integrat en la parròquia.
b) Dedicar una sortida de Kraal a revisar, debatre i a aprofundir el sentit de les celebracions: Llum de pau, Festes importants durant l’any, promeses, etc.
c) En preparar activitats aplicar-hi els valors de l’Evangeli

OBJECTIU ESPECÍFICS: .
De cara als al.lots i al.lotes:
Eix fe: Treballar l’eix fe d’una manera motivadora: pregàries als caus, celebracions a les sortides, activitats proposades... per tal que l’evangelització sigui el fil conductor de tota l’activitat escolta.
Eix educació: Treballar més la metodología escolta, quan a que els al·lots i al·lotes siguin més partíceps de proposar, escullir i dur a terme les accions, com a camí de compromís amb l’escoltisme, manifestat en la promesa.
Eix país: Fer més excursions a peu, amb velo... aprofitar per conèixer els indrets que es visiten des d’un punt de vista natural, històric, del patrimoni, poc coneguts o poc visitats... fent una recerca prèvia d’informació de la importància de cada lloc,
De cara als caps:

Eix fe: Participar activament (i amb el foulard, en els actes organitzats pels escoltes) com equip de caps a les activitats que organitza l’agrupament i la parròquia,
especialment a principi de curs, per Nadal i Pasqua.
Eix educació: Animar i afavorir els caps a formar-se com a caps, ja sigui de forma autodidacta o participant en cursos de formació.
Eix país: Adherir-nos a les iniciatives que surtin en favor de la cultura, el poble, la natura que siguin d’interès per l’agrupament,
De cara a l’equip de pares i mares:

-Promoure les promeses dels pares i mares de l’equip com a reconeixement de la seva feina i integració dins l’agrupament. (Tenint en compte sa feina i l’interés)
-Assistir periòdicament a les reunions de l’equip de caps de la seva branca.
-Ser presents a les celebracions de Promesa, com a representants de pares i mares de la unitat.
De cara als pares i mares:

Demanar la seva col·laboració i/o participació en l’organització d’alguna activitat de l’agrupament
Fer una reunions informatives (principi de curs, Sant Jordi i campament).
De cara al poble i a la Parròquia:
Seguir preparant activitats de cara al poble i la parròquia, i estar oberts a noves propostes; anar a cantar nadales, ruta ecològica, primavera cultural, festes de Sant Bartomeu.
Seguir recolzant les activitats que reforcen la llengua, la cultura i benestar de la comunitat en sintonía amb els eixos de l’escoltisme.
De cara a Escoltes de Menorca:

Participar en les activitats organitzades com a associació: l’Assemblea, Brancaco, Llum de Pau, Diada del Pensament, Sant Jordi.
Fomentar espais d’intercanvi amb altres agrupaments.
De cara als caus i infrastructures:

Potenciar el respecte al material i a les infrastructures, fent els caus acollidors i ordenats i sentint-los com a propis.
Visualitzacions de pàgina l'últim mes

Arxiu del blog